Yasin SuresiYasin suresi, Mekke'de inmiş olup üç ana konuyu kapsamaktadır. Bunlar, Öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve Âlemlerin Rabbi'nin birliğini gösteren kesin delillerdir ve 83 Ayet'tir, Kuran-ı Kerimin en büyük suresi olarak kabul edilir.

Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s. a. v. )'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Sonra azgınlık ve sapıklıkta devam eden ve peygamberlerin efendisi Muhammed b. Abdullah'ı (s. a. v. ) yalanlayan, dolayısıyla üzerlerine Allah'ın azap ve intikamı hak olan Kureyş kâfirlerinden söz eder.

Sonra bu sure vahyi ve peygamberliği yalanlamanın sonucundan sakındırmak maksadıyle, peygamberleri yalanlamış olan Antakya beldesinin halkı ile ilgili kıssayı anlatır. Bunu, Kur'an'ın; ret ve öğüt alınması için kıssaları anlatma hususundaki üslubuyla ifade eder.

Yasin suresi, kavmine nasihat eden, sonunda kavmi tarafından öldürülen ve Yüce Allah tarafından cennete sokulan mü'min davetçi Habîbu'n-neccâr'ın durumunu anlatır. Onu öldürenleri, Yüce Allah mühlet vermeksizin öldürücü ve yok edici şiddetli bir sesle cezalandırmıştır.

Yasin suresi, bu harika kâinatta Allah'ın birliğini ve gücünü gösteren delillerden söz eder. Buna, içinde hayat bulunan kupkuru arz sahnesinden başlayarak sırasıyla, gündüzün kendisinden sıyrılmasıyla kapkaranlık bir hal alan gece sahnesinden, Allah'ın kudretiyle, sapmadan bir yörüngede dönen parlak güneş sahnesinden, yörüngelerinde derece derece şekil alan aydan ve. ilk insanların nesillerini yüklenip taşıyan dolu gemiden bahseder ki bunların hepsi Allah'ın gücünü gösteren apaçık delillerdir.

Yasin suresi, kıyamet ve onun korkunç hallerinden, üfürüldüğünde insanların kabirlerinden kalkacağı diriliş ve haşir üfürüğünden, cennet ve cehennem ehlinden, o korkunç günde mü'minlerle suçluların birbirlerinden ayırt edileceğinden, neticede bahtiyarların Naîm cennetlerinde, bedbahtların da cehennemin alt tabakalarında yer alacağından bahseder.

Yasin suresi, "öldükten sonra dirilme ve hesap" denilen ana konuyu ele alıp onun meydana geleceğine dair kesin delilleri anlatarak sona erer.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ayet : Yasin

Anlamı : Yasin

2. Ayet : Vel kur'anil hakiym

3. Ayet : İnneke le minel murseliyn

Anlamı : 2 ve 3. Ayet : Ayet : Ey Muhammed! Hikmetli Kur'ân'a andolsun ki, sen risâlet görevi

4. Ayet : Ala sıratım müstekıym

Anlamı : Dosdoğru bir yol üzerindesin. Ayet :

5. Ayet : Tenziylel aziyzir rahıym

6. Ayet : Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun

Anlamı : 5 ve 6. Ayet - Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi, çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği (Kur'ân) ile korkutasın.

7. Ayet : Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun

Anlamı : Andolsun ki onların çoğunun üzerine azab sözü hak olmuştur. Onlar imana gelmezler.

8. Ayet : İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun

Anlamı : Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler geçirmişiz. O kelepçeler çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar.

9. Ayet : Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun

Anlamı : Hem önlerinden bir sed, arkalarından bir sed çekmişiz, kendilerini sarmışızdır. Baksalar da görmezler.

10. Ayet : Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun

Anlamı : Onları korkutsan da korkutmasan da onlara göre birdir, inanmazlar.

11. Ayet : İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım

Anlamı : Sen ancak Kur'ân'a tabi olan ve görünmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükafatla müjdele.

12. Ayet : İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn

Anlamı : Gerçekten biz ölüleri diriltiriz, onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir "imam-ı mübin"de (ana kitapta, yani Levh-i mahfuzda) sayıp tesbit etmişizdir.

13. Ayet : Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun

Anlamı : Sen onlara, o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler gelmişti.

14. Ayet : İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun

Anlamı : Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik, fakat onlar ikisini de yalanlamışlardı. Biz de (onları) üçüncü bir peygamberle destekledik. Onlara: "Şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz." dediler.

15. Ayet : Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun

Anlamı : Onlar da: "Siz bizim gibi insandan başka birşey değilsiniz, hem Rahman olan Allah, hiçbir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz." dediler.

16. Ayet : Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun

Anlamı : Peygamberler dediler ki: "Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz."

17. Ayet : Ve ma aleyna illel belağul mübın

Anlamı : "Bize düşen de sadece apaçık tebliğdir."

18. Ayet : Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym

Anlamı : Onlar dediler ki: "Herhalde biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz, andolsun ki, sizi hiç tınmadan taşlarız ve mutlaka bizden size pek acıklı bir azab dokunur."

19. Ayet : Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun

Anlamı : Peygamberler de şöyle cevap verdiler: "Sizin uğursuzluğunuz beraberinizdedir. Size öğüt verildi diye mi (uğursuzluğa uğradınız)? Doğrusu siz israfı âdet etmiş bir kavimsiniz."

20. Ayet : Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn

Anlamı : O sırada şehrin ta ucundan bir adam koşarak geldi ve: "Ey kavmim! Uyun o elçilere!"

21. Ayet : İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun

Anlamı : "Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o zatlara ki, onlar hidayete ermişlerdir."

22. Ayet : Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun

Anlamı : "Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaratana? Hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz."

23. Ayet : E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun

Anlamı : "Hiç ben O'ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer O Rahman, bana bir zarar dileyecek olsa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve onlar beni kurtaramazlar."

24. Ayet : İnnı izel le fı dalalim mübın

Anlamı : "Şüphesiz ki ben, o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum."

25. Ayet : İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun

Anlamı : "Şüphesiz ki ben, Rabbinize iman getirdim, gelin dinleyin beni."

26. Ayet : Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun

Anlamı : (Sonra ona) "haydi gir cennete!" denildi. O da dedi ki: "Ne olurdu kavmim bilseydi!"

27. Ayet : Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn

Anlamı : "Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını."

28. Ayet : Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn

Anlamı : Biz arkasından kavminin üzerine bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.

29. Ayet : İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun

Anlamı : Sadece bir gürültü oldu, onlar da hemen sönüverdiler.

30. Ayet : Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun

Anlamı : Yazıklar olsun o kullara ki, kendilerine glen her bir peygamberle mutlaka alay ediyorlardı.

31. Ayet : Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun

Anlamı : Görmediler mi ki, kendilerinden önce nice kuşakları helak etmişiz. Onlar artık kendilerine dönüp gelmiyorlar.

32. Ayet : Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun

Anlamı : Onların hepsi toplanıp, sadece bizim huzurumuza getirilmişlerdir.

33. Ayet : Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun

Anlamı : Hem bir delildir onlara ölü toprak. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar.

34. Ayet : Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun

Anlamı : Biz orada hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler yaptık. İçlerinde pınarlardan sular fışkırttık.

35. Ayet : Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun

Anlamı : (Bunu), Onun ürününden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye (yaptık). Hâlâ şükretmeyecekler mi?

36. Ayet : Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun

Anlamı : Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir.

37. Ayet : Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun

Anlamı : Gece de onlara bir delildir. Biz ondan gündüzü soyar çıkarırız, bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar.

38. Ayet : Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym

Anlamı : Güneş de bir delildir ki kendi yolunda akıp gidiyor. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

39. Ayet : Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym

Anlamı : Ay'a gelince, ona menziller tayin ettik. Nihayet o eski hurma salkımının çöpü gibi (yay haline) dönmüştür.

40. Ayet : Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun

Anlamı : Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler.

41. Ayet : Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun

Anlamı : Onlar için bir delil de bizim, onların neslini dolu bir gemide taşımamızdır.

42. Ayet : Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun

Anlamı : Yine kendileri için onun gibi binecek şeyler yaratmamızdır.

43. Ayet : Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun

Anlamı : Eğer dilesek onları boğarız da o zaman ne onların feryadına yetişen bulunur, ne de onlar kurtarılır.

44. Ayet : İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn

Anlamı : Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak başka.

45. Ayet : Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun

Anlamı : Durum böyle iken onlara: "Önünüzdekinden ve arkanızdakinden korkun ki size rahmet edilsin" denildiği zaman,

46. Ayet : Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn

Anlamı : Ve kendilerine Rablerinin âyetlerinden herhangi bir âyet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çevirirler.

47. Ayet : Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın

Anlamı : Onlara: "Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın" dendiği zaman, o kâfirler, müminler için: "Allah'ın dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız? Siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz?" dediler.

48. Ayet : Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn

Anlamı : Yine onlar: "Eğer doğru söylüyorsanız bu (kıyamet) vaadi ne zaman?" diyorlar.

49. Ayet : Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun

Anlamı : Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki, onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir.

50. Ayet : Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun

Anlamı : O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler.

51. Ayet : Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun

Anlamı : Sûr'a üfürülmüştür, bir de ne baksınlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar.

52. Ayet : Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun

Anlamı : Onlar: "Eyvah başımıza gelenlere! Mezarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahmân'ın vaad buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemişler" derler.

53. Ayet : İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun

Anlamı : Başka değil, sadece bir tek çığlık olmuş, derhal hepsi toplanmış huzurumuza getirilmişlerdir.

54. Ayet : Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun

Anlamı : Artık bugün hiç kimseye zerre kadar zulmedilmez. Ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.

55. Ayet : İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun

Anlamı : Gerçekten cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk etmektedirler.

56. Ayet : Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun

Anlamı : Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine kurulmuşlardır.

57. Ayet : Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun

Anlamı : Onlara orada bir meyve vardır. İsteyecekleri her şey onlarındır.

58. Ayet : Selamün kavlem mir rabbir rahıym

Anlamı : (Onlara) Rahîm olan Rab'den "selâm" sözü vardır.

59. Ayet : Vemtazül yevme eyyühel mücrimun

Anlamı : Ey günahkârlar! Bugün siz bir tarafa ayrılın.

60. Ayet : Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn

61. Ayet : Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym

Anlamı : 60 ve 61. Ayet - "Ey Âdemoğulları! Şeytana tapmayın, o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin, doğru yol budur, diye size and vermedim mi?" (buyurulacak)

62. Ayet : Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun

Anlamı : Böyle iken o sizden birçok nesilleri yoldan çıkardı. Ya o zaman düşünmüyor muydunuz?

63. Ayet : Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun

Anlamı : İşte bu size vaad edilen cehennemdir.

64. Ayet : Islevhel yevme bima küntüm tekfürun

Anlamı : Bugün yaslanın ona bakalım inkâr ettiğiniz için.

65. Ayet : El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun

Anlamı : Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.

66. Ayet : Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun

Anlamı : Hem dileseydik gözlerini üzerinden silme kör ediverirdik de yola dökülürlerdi. Fakat nereden görecekler?

67. Ayet : Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun

Anlamı : Yine dileseydik oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi.

68. Ayet : Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun

Anlamı : Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak, yaratılışta onu (güç ve kuvvetini alarak) tersine çeviriyoruz. Hâlâ akıllanmayacaklar mı?

69. Ayet : Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn

Anlamı : Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da... O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır.

70. Ayet : Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın

Anlamı : (Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir.

71. Ayet : E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun

Anlamı : Şunu da görmediler mi: Biz onlar için kudretimizin meydana getirdiklerinden birtakım hayvanlar yaratmışız da onlara sahip bulunuyorlar.

72. Ayet : Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun

Anlamı : Onları, kendilerinin hizmetine vermişiz de, hem onlardan binekleri var, hem de onlardan yiyorlar.

73. Ayet : Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun

Anlamı : Onlarda daha birçok menfaatleri ve türlü içecekleri de var. Hâlâ şükretmeyecekler mi?

74. Ayet : Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun

Anlamı : Onlar, Allah'tan başka birtakım ilâhlar edindiler. Güya yardım olunacaklar.

75. Ayet : La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun

Anlamı : Onların, onlara yardıma güçleri yetmez. Kendileri ise onlar için bazı askerlerdir.

76. Ayet : Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun

Anlamı : O halde onların sözleri seni üzmesin. Biz onların içlerini de biliriz, dışlarını da.

77. Ayet : Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın

Anlamı : İnsan, kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi de, şimdi apaçık bir hasım kesildi?

78. Ayet : Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım

Anlamı : Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: "Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri?" dedi.

79. Ayet : Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım

Anlamı : De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir."

80. Ayet : Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun

Anlamı : Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan O'dur. Şimdi siz ondan tutuşturmaktasınız.

81. Ayet : Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım

Anlamı : Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya kâdir değil midir? Elbette kâdirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir.

82. Ayet : İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun

Anlamı : O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece "Ol!" demektir. O da hemen oluverir.

83. Ayet : Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun

Anlamı : O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu (hükümranlığı) elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız O'na döndürüleceksiniz. Hata Bildir  FaceBook ta paylaş

Yasin Suresi Yorumları ve Tartışma Forumları
İsminiz :
Yorumunuz :
E - Posta Adresiniz ( Site de Yayınlanmaz)
Yorumunuza gelen cevapları takip etmek istiyorsanız, E - Posta adresinizi girmelisiniz.
Güvenlik : Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin

248 Yorum Yapılmış ""

NUR

YANLIŞ YAZMIŞLAR DÜZELTSİNLER

2018-02-04

Kullanıcı oyu: 4,5

Yavuz

İlla rahmeten olacak. İlla rahmetem yazılmış çok yanlışlar var bu yazım da lütfen dikkat edilsin

2018-02-02

Kullanıcı oyu: 4,5

maşallah

maşallah yani insan ne biçim şeyler yazmış

2017-12-20

Kullanıcı oyu: 4,5

Sena Varol

Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor:

“Ölülerinize Yasin Suresi’ni okuyunuz” (Ebu Davud Cenaiz, 24; İbni Mace cenaiz, 4; Nesai)

2017-06-23

Kullanıcı oyu: 4,5

Sena Varol

Kuranı Kerimin kalbi Yasini Şerif,manası için emeği geçenlerden ALLAH razı olsun,arapçasıyla sundunuz,daha bilinçlendik bizi faydalandırdı,2017 Ramazan ayındayız Dualarımdasınız.

2017-06-15

Kullanıcı oyu: 4,5

gülcan

arapçasını okurken çok karıştırıyorum dilim dönmüyo yanlış okuyorum açıklamasını okusam mealini yeterli olmazmı çok endişeliyim yanlış bişey yaparım diye çok seviyorum okumayı ama bir türlü öğrenemedim

2017-01-27

Kullanıcı oyu: 4,5

Mehmet AKSOY

Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun 9.Ayet...Mim ve seddev yazmışsınız min ve sedden doğrusu lütfen dikkat edin burada paylaştığınız Allahın Kelamı...

2017-01-24

Kullanıcı oyu: 4,5

ali-can

Dua da Kuran da yanlız Allahın rızası için Allaha okunur. Okuduğunuz karşılığında Allahın size vereceği sevapları ister ölüye bağışlayın ister diriye ister hepsine. Orası size kalmış. Niye kendinizi basit sorunlar için üzüyorsunuz. Allah herşeyi kolaylaştırırken siz niye zorlaştırıyorsunuz.Allah Oku diye emrederken siz niye okumayı sınırlandırıyorsunuz...

2017-01-19

Kullanıcı oyu: 4,5

mücahid

ölülere yasin okuyunuz fatıha değil yasin ölülere okunur fatiha dirilere okunur yani kendımız için okuruz fatihayı

2017-01-04

Kullanıcı oyu: 4,5

Seda

Kuranı Kerim, dirilere inmiştir elbet ölülerede okunur.bu Ayeti Kerime hakkında inceleme yapın alimlerin ulemaların söz birliğindedir ölülerede okunur, nette bunun açıklaması vardır ben okudum.

2016-12-25

Kullanıcı oyu: 4,5

Seda

Allahümme Ecirna Minennar, Allah razı olsun, bu sayfada emeği geçenlerden.

2016-12-25

Kullanıcı oyu: 4,5

semanur

Bence çok güzel Allah herkeze şifa versin

2016-12-11

Kullanıcı oyu: 4,5

semanur

Allahım sen şifa ver Amin

2016-12-11

Kullanıcı oyu: 4,5

caner

Kuran ölülere okunmaz. Özellikle yasin süresi okunuyor. Bu güzel kitap diriler okusun, dirilere okunsun diye indirilmiştir. Hurafeleri dinimizden atmalıyız. ( Erkan arkadaşımızın yorumuna 100 katılıyorum.)

2016-10-31

Kullanıcı oyu: 4,5

Erkan

Kuran ölülere okunmaz. Özellikle yasin süresi okunuyor. Bu güzel kitap diriler okusun, dirilere okunsun diye indirilmiştir. Hurafeleri dinimizden atmalıyız.

2016-10-29

Kullanıcı oyu: 4,5

Sena

Yasini Şerif süresinin ayetleri, altına yazılan anlamlarıyla, bizlere çok fayda sağladı, emeği geçenlerden ve burda güzel yorum yapanlardan ALLAH razı olsun.her akşam okuduğum yasin fetih vakıa sürelerinin anlamlarını iyice anlamaya kavramaya çalışıyorum ALLAHU Teala bizlere ne diyor,ve İnşallah Kuran meali kitabı 6666 ayetin mealini okucam İnşallah

2016-10-26

Kullanıcı oyu: 4,5

ne yücedir. Siz de

ne yücedir. Siz de yalnız O

2016-10-25

Kullanıcı oyu: 4,5

Ayhan

Yasin-i Şerif Kuran’ın kalbidir. Geceleri Arapça Yasin okuyan kuranı kerimi 7 kere hatmetmiş sayılır. Sabah ve akşam Yasin’in okunması daha güzeldir. Denir ki her gece Yasini okuyan sonunda şehit olarak ölür. Yasin’i okuyana 20 hac sevabı veya bazı rivayetlerde 10 hac sevabı yazılır. Bu hesaba göre Yasin okunduktan sonra Hacca gitmemek gibi bir kaide mümkün değildir. Sevap olarak büyük lakin hac yerine geçmez. Tabi okumakta yetmiyor gereğini anlamak lazım, yapmak lazım. Sahib-ul Yasin gibi olmak lazım. Ölüm döşeğindeki birine okunduğu zaman rahat can verir. Hiçbir şeye tahammül edemeyen hasta Yasin’i duyunca rahat eder. Kıyamet günü okuyan kişiye şefaat eder. Yolcu birisi okursa yolculuğu rahat geçer. Bekarlar okursa bekarlar güzel bir kısmet bulur ve evlenirler. Sıkıntılı ve kederli bir insan okursa sıkıntısından ve kederinden kurtulur. Hapis olan okursa kurtulur, aç olan okursa doya. Hasta olan okursa şifa bulur. Bir şey kaybeden okursa kaybettiği şeyi eşyayı bulur. Yeter ki kalpten yürekten saf bir halde okunsun. Gece yatmadan önce Yasin okumayı adet edinen kişi gece öldüğü takdirde şehit olarak ölür. Yasin suresini Arapça çokça okuyun çünkü onda bereket vardır. yasinsuresioku.net Kur’an-in kalbi Yasin Suresidir. Allah’ı ve ahireti dileyerek bir kimse Yasin’i okursa Allah kendisini mutlaka bağışlar. Ölülerinize Yasin okuyunuz. Her kim ki Yasin’i okursa Allah Yasini okuması sebebiyle, içinde Yasin olmayan 10 hatim sevabı verir. Yasin’in bir anlamı da ‘Ey İnsan ‘ dır. Cuma günü ölmüşlerine Yasin okunan her kişinin ölmüş yakınlarına her harf kadar sevap alır.

2016-09-18

Kullanıcı oyu: 4,5

Aleyna

Güzel olmuş teşekkürler gerçekten...
İnsanı rahatlatıyor...

2016-08-12

Kullanıcı oyu: 4,5

Aleyna

Güzel olmuş teşekkürler gerçekten...
İnsanı rahatlatıyor...

2016-08-12

Kullanıcı oyu: 4,5

hilal rümeysa elmas

ELLERİNİZE SAĞLIK ÇOK GÜZEL OLMUŞ ANLAMIDA VAR. TEŞEKKÜR EDERİZ ELLERİNİZ. DERT GÖRMSİN. SAYENİZDE BEDENİM RAHATLADI. ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ.

2016-07-31

Kullanıcı oyu: 4,5

Ege

Emeğinize sağlık.

2016-07-22

Kullanıcı oyu: 4,5

gülhan

Allah razı olsun

2016-06-13

Kullanıcı oyu: 4,5

batuhan

Sayfayı hazırlayandan allah razı olsun çok iyi teşekkürler...

2016-06-04

Kullanıcı oyu: 4,5

kadir

ben bu sureyi ezberlemiştim fazla okudum diye nedense bazı yerlerini unuttum nedendir bilmiyorum

2016-06-02

Kullanıcı oyu: 4,5

serkan aydın

süper

2016-06-02

Kullanıcı oyu: 4,5

karahan demirez

arkadaşlar bu hocanın kim oldugunu bilen varmı?

2016-05-29

Kullanıcı oyu: 4,5

karahan demirez

arkadaşlar bu hocanın kim oldugunu bilen varmı?

2016-05-29

Kullanıcı oyu: 4,5

Said CANYARAN

Besmele-i Şerif te VE nerede geçiyor ?

2016-05-28

Kullanıcı oyu: 4,5

Gabbasova

Allah Razi olsun. Cok faydali bir shekilde duzenlenmish sayfa.

2016-05-20

Kullanıcı oyu: 4,5

fatih erin

bu meali kabe imamı sudeys ile sesli olarak takibettim, kuranı arapçasını da mealli kurandan öğreniyorum, az çok arapça kelime meali bilgim var yasini anlamını kuran arapçasından anlamak ta bir başka oluyor bir de burdan türkçesini takibederek dinledim kendimden geçtim gözlerim doldu, azgın sapkın kavimlerin utanmadan hem şirk koşmaları hem yüz çevirmelerine rağmen yüzsüzce bir de hani vadedilen ceza ne zaman gelecek diye pişkince laf etmelerine dayanamadım, halbuki resulullah onlara o gelecek çetin azab için Allah tarafından elçilik ettiğini söylüyor onlar aldırmıyor ve karşıv çıkıyorlardı. nasıl bir dalalet nasıl bir gaflet uykusunda olduklarına dayanamadım gözlerim doldu. Allah herkese hidayeti ve doğru yolu nasibetmiyor, ona göre içinde bulunduğumuz konumu düşünüp tefekkür etmeli ve şükretmeliyiz. saygılar ve selamlarımla...

2016-05-04

Kullanıcı oyu: 4,5

çağlar öztürk

Allah razı olsun , ezberlemeye başladım 14. ayetdeyim. Allah bana ve sizlere bu sureyi ezberleyip bol bol okumayı hayırla vesile etsin.

2016-04-12

Kullanıcı oyu: 4,5

güneş

çok çok iyi...

2016-04-07

Kullanıcı oyu: 4,5

cemre

çook teşekkür ederim

2016-04-03

Kullanıcı oyu: 4,5

ahmet

çok teşekkürler

2016-04-02

Kullanıcı oyu: 4,5

yigitcan OZMERAL

arkadaslar HZ muhammedi sevmeyen gunah isleyen gunahtan kurtulmasi icin dini hareketler yani namaz kilmali abdest almali kurani kerim okyun bir sey daha var allaha dua edilmelidir bunlari yaparsaniz hem sevap kazanirsiniz hem de allah size ceza vermez

2016-04-02

Kullanıcı oyu: 4,5

Ahu

çok teşekkür ederiz..elinize sağlık

2016-03-30

Kullanıcı oyu: 4,5

uğur arda

Allah razı olsun sizden de. Doğru yola gelebilmek için bir vesile oluyorsunuz.

2016-03-29

Kullanıcı oyu: 4,5

MÜLKI

MUHTEŞEM

2016-03-22

Kullanıcı oyu: 4,5

cihan

Çok saolun. Allah razı olsun.

2016-03-20

Kullanıcı oyu: 4,5

ARDA1905

Güzelmiş :)

2016-03-19

Kullanıcı oyu: 4,5

beyza

çok güzel

2016-03-09

Kullanıcı oyu: 4,5

MEMET

HARIKA

2016-03-03

Kullanıcı oyu: 4,5

gomez

çok iyi

2016-03-01

Kullanıcı oyu: 4,5

Aygun

Allah razı olsun çok iyi iş başarmışsınız.

2016-02-19

Kullanıcı oyu: 4,5

asiye

çok güzel anlamıdüşündürücü

2016-02-15

Kullanıcı oyu: 4,5

asiye

çok güzel anlamıdüşündürücü

2016-02-15

Kullanıcı oyu: 4,5

Mahmut Kuru

ALLAH razı olsun sayenizde hem okuyup hemde biraz dinliyoruz.

2016-02-09

Kullanıcı oyu: 4,5

tahsin ekdi

teşekkür ederim allah razı olsun sayenizde her cuma okuyorum ne mutlu bana

2016-02-05

Kullanıcı oyu: 4,5

HATİCE CİHAN

ALLAH BİN KERE RAZIOLSUN BU SAYFA SAYESİNDE YASİNİMİZİ TÜRKÇE MEALİNDEN OKUYA BİLİYORUZ

2016-01-08

Kullanıcı oyu: 4,5

ali çürük manisa alaşehir

bu sayfayı hazırladıgınız için size ailenizize saglık mutluluklar dilerim böyle güzel calışma yaptıgınız teşekkür ederim

2016-01-07

Kullanıcı oyu: 4,5

esra adıyaman

ben şu ana kadar 79 da kaldım devamını getircem insaalah

2015-12-28

Kullanıcı oyu: 4,5

esra adıyaman

ben şu ana kadar 79 da kaldım devamını getircem insaalah

2015-12-28

Kullanıcı oyu: 4,5

esra adıyaman

ben şu ana kadar 79 da kaldım devamını getircem insaalah

2015-12-28

Kullanıcı oyu: 4,5

Mahsun Teker

ALLAH RAZI OLSUN.

2015-12-23

Kullanıcı oyu: 4,5

beyza

Ne guzel anlatmis anlatan ,Allah razi olsun

2015-12-17

Kullanıcı oyu: 4,5

zeynep

çok saolun ödevim için çok yardımcı oldu

2015-12-16

Kullanıcı oyu: 4,5

ipek

dün benim anneannemin 2 yıl ölümüydü allah sizden razı olsun sizn sayenizde okudum

2015-12-12

Kullanıcı oyu: 4,5

turgut

HER YARATILANIN BİR KALBİ VARDIR KİTABIMIZ OLAN KURANI KERİMİNDE KALBİ YASİNİ ŞERİFTİR RABBİM BÜTÜN KULLARININ KALBİNİDE KİTABIMIZ GİBİ GÜZEL OLMASINI NASİP ETSİN HİÇBİR KULUNUN ÜZERİNDEN RAHMETİNİ VE BEREKETİNİ EKSİK EYLEMESİN İNŞAALLAH [AMİN]

2015-09-20

Kullanıcı oyu: 4,5

nilgün

Allah elinie dilinie sağlık versin her aman okurum dinlerim çok rahatlarım,,sağolun,,

2015-08-21

Kullanıcı oyu: 4,5

nilgün

Allah razı olsun her okuduğumda rahatlıyorum dualardan ayrılmayalım sağolun,,,

2015-08-02

Kullanıcı oyu: 4,5

şahin ulus

Allah ım sen bütün din kardeşlerimin dualarını yasin i şerifini kabul et. emeği geçenlerdende Allah razı olsun.

2015-08-01

Kullanıcı oyu: 4,5

Tuğba

Ben kuran okumayı bilmiyorum öğrenmek istiyorum ama bi turlu nasip olmadi burada türkçe meali varmış allah razı olsun

2015-07-14

Kullanıcı oyu: 4,5

nilgün

oh yasin beni çok rahatlatıyor ağzınıza elinize sağlık

2015-07-13

Kullanıcı oyu: 4,5

bere

Allah sizden binlerce kez razi olsun

2015-07-09

Kullanıcı oyu: 4,5

mehmet basar

yapamdam ALLAH razı olsun KURANogrenmenın ve anlamanın en guzel yolu sagolun

2015-07-09

Kullanıcı oyu: 4,5

hüseyin 05.07.2015

Allah sizden razı olsun ,şu anda neredeyse yarısını ezberledim.Allah herkese ezberlemeyi nasip etsin

2015-07-05

Kullanıcı oyu: 4,5

gül

Çok iyi hazırlanmış ama 37.ayetin sonu yanlış yazılmış muzlimun olması gerekiyo

2015-07-02

Kullanıcı oyu: 4,5

gül

Çok iyi hazırlanmış ama 37.ayetin sonu yanlış yazılmış muzlimun olması gerekiyo

2015-07-02

Kullanıcı oyu: 4,5

Mehmet Keşli

83. ayeti kerimede. Fe Sübhan ellezi bi yedihi melekûtü külli şeyin. İn anlamı açıklanırken Melekût kelimesi Hükümranlık olarak açıklanmış. Oysa ki: Her şeyinbir meleküt ciheti vardır ki: Bitki ve hayvanlara müekkel, Hz. Mikâil (a.s.) onlara meleküt cihetlerinden yönlendirir, yönetir. Bitki ve hayvannların ruhları kanuniyet şeklinde, harici vücut giydirilmemiş. İlâhi kanunlar,. namuslardır. Melek o cihetten onlara tasarruf eder.

2015-06-21

Kullanıcı oyu: 4,5

Muhammed Emin Şahan

ALLAH RAZI OLSUN

2015-05-28

Kullanıcı oyu: 4,5

cansu

allah sizden razı olsun kuranın bazı yerinde şaşırıyodum hocada kızardı o yüzden çok teşekürler

2015-05-20

Kullanıcı oyu: 4,5

Alev Direk

tüm okunanları Allah kabul etsin,arapça metinin arasına değilde sonunda tam olarak meali olsa daha akıcı okunurdu,teşekkür ederiz

2015-05-15

Kullanıcı oyu: 4,5

ahmet canıtez

allah herkese iman nasip etsin.ben tüm kalbimle allahın varlığına ve birliğine iman ettim. hz muhammed (s.a.v) efendimizin allahın kulu ve elçisi olduğuna da.

2015-05-02

Kullanıcı oyu: 4,5

Seda Sayar

Çok güzel bir çalışma olmuş.Allah Razı olsun.Mübarek Regâib gecesinde okuduğumuz tüm Yasinler kabul olsun,inşallah.

2015-04-23

Kullanıcı oyu: 4,5

esmani

ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN YASİNİ ŞERİFİ BÖYLE AÇIKLAYIP YAYINLADIĞINIZ İÇİN

2015-04-10

Kullanıcı oyu: 4,5

tulcin

Allah razi olsun hocam bu mübarek kadir gecesinde sayenizde okuduk ve anladik

2014-07-24

Kullanıcı oyu: 4,5

musafa

kuran kerim hocamın ruhuna bagışlıyorum rabbim kabul etsin inşaallah.

2014-06-20

Kullanıcı oyu: 4,5

Muratcan GÜLSÜN

Bu sitenin yapımında ve yayınında emeği geçen tüm din kardeşlerimizden ALLAH (c.c.) Razı olsun İnşallah. Yasin okuyan tüm dostlar Allah kabul etsin inşallah.

2014-06-13

Kullanıcı oyu: 4,5

kerim aydın

20 yasındaym ve ılk kez kendım yasin okudum teşekür ederim emeği gecen herkese

2014-06-13

Kullanıcı oyu: 4,5

nurel

ne mutlu güzel olkmuş

2014-06-13

Kullanıcı oyu: 4,5

müberra

ALLAHIM ÇOK GÜZEL OKUDUKÇA HUZUR BULUYOR İNSAN

2014-06-12

Kullanıcı oyu: 4,5

rumeysa

emeği geçenlerden ALLAH razı olsun çok güzel olmuş teşekkürler

2014-06-12

Kullanıcı oyu: 4,5

UMUT ERDOĞAN

ALLAH DUALARIMIZI KABUL ETSİN AMİN

2014-06-12

Kullanıcı oyu: 4,5

Eda yılmaz

Mükemmel tam da istediğim gibi

2014-06-10

Kullanıcı oyu: 4,5

YusufT19

Yasin Suresinin 83 ayetleri vardır

2014-06-09

Kullanıcı oyu: 4,5

olum bak git

kanaka mükemmle olmuş

2014-06-09

Kullanıcı oyu: 4,5

m.sait

rabbim bizleri ALLAHın kelamını okuyup onunla amel eden salih kullarından eylesin inşallah, keza bu mealin okunmasına vesile olan hocamızadnda ALLAH razı olsun.

2014-06-05

Kullanıcı oyu: 4,5

merve

çak güzel olmuş

2014-05-30

Kullanıcı oyu: 4,5

ayse

Cok guzel allah razi olsun

2014-05-28

Kullanıcı oyu: 4,5

tuğba

ALLAH razı olsun çok güzel olmuş

2014-05-26

Kullanıcı oyu: 4,5

mustafa ozen

bu sayfaya emeği geçen herkesten allahım razı olsun

2014-05-25

Kullanıcı oyu: 4,5

hüseyin

SELAMÜN ALEYKÜM CÜMLETEN bugün mirac kandili çok mutlu bi haber aldım baba oluyorum..)))) vatana millete hayırlı olması dileğiyle dualarınızı esirgemeyin. ALLAH’ IM cok razı olsun sizlerden..Amin.

2014-05-25

Kullanıcı oyu: 4,5

rıza

Allah razı olsun

2014-05-25

Kullanıcı oyu: 4,5

yıldırım yiğit

Allah razı olsun, meal çok temiz olmuş

2014-05-25

Kullanıcı oyu: 4,5

bulent ozer

Allah razi olsun

2014-05-25

Kullanıcı oyu: 4,5

fevzi gülmez

yorumunuz çok çok güzel allah razı olsun
emegi geçen herkestsn allaha emanet olun

2014-05-23

Kullanıcı oyu: 4,5

fikriye gamze

çok sağolun performans ödevim vardı onu bitirdim

2014-05-22

Kullanıcı oyu: 4,5

ayşenur demirbaş

Gerçkekten çok guzel olmuş.İmamhatipte okuyorum burdan çalıştım.Allah hepinizden razı olsun.

2014-05-22

Kullanıcı oyu: 4,5

arzu

Çok begendim

2014-05-22

Kullanıcı oyu: 4,5
Diğer (248) yorumu göster

#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Yasin Suresi, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

DMCA.com

Temmuz - 2018