Yasin SuresiYasin suresi, Mekke'de inmiş olup üç ana konuyu kapsamaktadır. Bunlar, Öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve Âlemlerin Rabbi'nin birliğini gösteren kesin delillerdir ve 83 Ayet'tir, Kuran-ı Kerimin en büyük suresi olarak kabul edilir.

Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s. a. v. )'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Sonra azgınlık ve sapıklıkta devam eden ve peygamberlerin efendisi Muhammed b. Abdullah'ı (s. a. v. ) yalanlayan, dolayısıyla üzerlerine Allah'ın azap ve intikamı hak olan Kureyş kâfirlerinden söz eder.

Sonra bu sure vahyi ve peygamberliği yalanlamanın sonucundan sakındırmak maksadıyle, peygamberleri yalanlamış olan Antakya beldesinin halkı ile ilgili kıssayı anlatır. Bunu, Kur'an'ın; ret ve öğüt alınması için kıssaları anlatma hususundaki üslubuyla ifade eder.

Yasin suresi, kavmine nasihat eden, sonunda kavmi tarafından öldürülen ve Yüce Allah tarafından cennete sokulan mü'min davetçi Habîbu'n-neccâr'ın durumunu anlatır. Onu öldürenleri, Yüce Allah mühlet vermeksizin öldürücü ve yok edici şiddetli bir sesle cezalandırmıştır.

Yasin suresi, bu harika kâinatta Allah'ın birliğini ve gücünü gösteren delillerden söz eder. Buna, içinde hayat bulunan kupkuru arz sahnesinden başlayarak sırasıyla, gündüzün kendisinden sıyrılmasıyla kapkaranlık bir hal alan gece sahnesinden, Allah'ın kudretiyle, sapmadan bir yörüngede dönen parlak güneş sahnesinden, yörüngelerinde derece derece şekil alan aydan ve. ilk insanların nesillerini yüklenip taşıyan dolu gemiden bahseder ki bunların hepsi Allah'ın gücünü gösteren apaçık delillerdir.

Yasin suresi, kıyamet ve onun korkunç hallerinden, üfürüldüğünde insanların kabirlerinden kalkacağı diriliş ve haşir üfürüğünden, cennet ve cehennem ehlinden, o korkunç günde mü'minlerle suçluların birbirlerinden ayırt edileceğinden, neticede bahtiyarların Naîm cennetlerinde, bedbahtların da cehennemin alt tabakalarında yer alacağından bahseder.

Yasin suresi, "öldükten sonra dirilme ve hesap" denilen ana konuyu ele alıp onun meydana geleceğine dair kesin delilleri anlatarak sona erer.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ayet : Yasin

Anlamı : Yasin

2. Ayet : Vel kur'anil hakiym

3. Ayet : İnneke le minel murseliyn

Anlamı : 2 ve 3. Ayet : Ayet : Ey Muhammed! Hikmetli Kur'ân'a andolsun ki, sen risâlet görevi

4. Ayet : Ala sıratım müstekıym

Anlamı : Dosdoğru bir yol üzerindesin. Ayet :

5. Ayet : Tenziylel aziyzir rahıym

6. Ayet : Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun

Anlamı : 5 ve 6. Ayet - Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi, çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği (Kur'ân) ile korkutasın.

7. Ayet : Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun

Anlamı : Andolsun ki onların çoğunun üzerine azab sözü hak olmuştur. Onlar imana gelmezler.

8. Ayet : İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun

Anlamı : Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler geçirmişiz. O kelepçeler çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar.

9. Ayet : Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun

Anlamı : Hem önlerinden bir sed, arkalarından bir sed çekmişiz, kendilerini sarmışızdır. Baksalar da görmezler.

10. Ayet : Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun

Anlamı : Onları korkutsan da korkutmasan da onlara göre birdir, inanmazlar.

11. Ayet : İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım

Anlamı : Sen ancak Kur'ân'a tabi olan ve görünmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükafatla müjdele.

12. Ayet : İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn

Anlamı : Gerçekten biz ölüleri diriltiriz, onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir "imam-ı mübin"de (ana kitapta, yani Levh-i mahfuzda) sayıp tesbit etmişizdir.

13. Ayet : Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun

Anlamı : Sen onlara, o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler gelmişti.

14. Ayet : İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun

Anlamı : Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik, fakat onlar ikisini de yalanlamışlardı. Biz de (onları) üçüncü bir peygamberle destekledik. Onlara: "Şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz." dediler.

15. Ayet : Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun

Anlamı : Onlar da: "Siz bizim gibi insandan başka birşey değilsiniz, hem Rahman olan Allah, hiçbir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz." dediler.

16. Ayet : Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun

Anlamı : Peygamberler dediler ki: "Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz."

17. Ayet : Ve ma aleyna illel belağul mübın

Anlamı : "Bize düşen de sadece apaçık tebliğdir."

18. Ayet : Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym

Anlamı : Onlar dediler ki: "Herhalde biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz, andolsun ki, sizi hiç tınmadan taşlarız ve mutlaka bizden size pek acıklı bir azab dokunur."

19. Ayet : Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun

Anlamı : Peygamberler de şöyle cevap verdiler: "Sizin uğursuzluğunuz beraberinizdedir. Size öğüt verildi diye mi (uğursuzluğa uğradınız)? Doğrusu siz israfı âdet etmiş bir kavimsiniz."

20. Ayet : Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn

Anlamı : O sırada şehrin ta ucundan bir adam koşarak geldi ve: "Ey kavmim! Uyun o elçilere!"

21. Ayet : İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun

Anlamı : "Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o zatlara ki, onlar hidayete ermişlerdir."

22. Ayet : Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun

Anlamı : "Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaratana? Hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz."

23. Ayet : E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun

Anlamı : "Hiç ben O'ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer O Rahman, bana bir zarar dileyecek olsa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve onlar beni kurtaramazlar."

24. Ayet : İnnı izel le fı dalalim mübın

Anlamı : "Şüphesiz ki ben, o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum."

25. Ayet : İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun

Anlamı : "Şüphesiz ki ben, Rabbinize iman getirdim, gelin dinleyin beni."

26. Ayet : Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun

Anlamı : (Sonra ona) "haydi gir cennete!" denildi. O da dedi ki: "Ne olurdu kavmim bilseydi!"

27. Ayet : Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn

Anlamı : "Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını."

28. Ayet : Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn

Anlamı : Biz arkasından kavminin üzerine bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.

29. Ayet : İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun

Anlamı : Sadece bir gürültü oldu, onlar da hemen sönüverdiler.

30. Ayet : Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun

Anlamı : Yazıklar olsun o kullara ki, kendilerine glen her bir peygamberle mutlaka alay ediyorlardı.

31. Ayet : Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun

Anlamı : Görmediler mi ki, kendilerinden önce nice kuşakları helak etmişiz. Onlar artık kendilerine dönüp gelmiyorlar.

32. Ayet : Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun

Anlamı : Onların hepsi toplanıp, sadece bizim huzurumuza getirilmişlerdir.

33. Ayet : Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun

Anlamı : Hem bir delildir onlara ölü toprak. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar.

34. Ayet : Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun

Anlamı : Biz orada hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler yaptık. İçlerinde pınarlardan sular fışkırttık.

35. Ayet : Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun

Anlamı : (Bunu), Onun ürününden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye (yaptık). Hâlâ şükretmeyecekler mi?

36. Ayet : Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun

Anlamı : Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir.

37. Ayet : Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun

Anlamı : Gece de onlara bir delildir. Biz ondan gündüzü soyar çıkarırız, bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar.

38. Ayet : Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym

Anlamı : Güneş de bir delildir ki kendi yolunda akıp gidiyor. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

39. Ayet : Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym

Anlamı : Ay'a gelince, ona menziller tayin ettik. Nihayet o eski hurma salkımının çöpü gibi (yay haline) dönmüştür.

40. Ayet : Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun

Anlamı : Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler.

41. Ayet : Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun

Anlamı : Onlar için bir delil de bizim, onların neslini dolu bir gemide taşımamızdır.

42. Ayet : Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun

Anlamı : Yine kendileri için onun gibi binecek şeyler yaratmamızdır.

43. Ayet : Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun

Anlamı : Eğer dilesek onları boğarız da o zaman ne onların feryadına yetişen bulunur, ne de onlar kurtarılır.

44. Ayet : İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn

Anlamı : Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak başka.

45. Ayet : Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun

Anlamı : Durum böyle iken onlara: "Önünüzdekinden ve arkanızdakinden korkun ki size rahmet edilsin" denildiği zaman,

46. Ayet : Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn

Anlamı : Ve kendilerine Rablerinin âyetlerinden herhangi bir âyet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çevirirler.

47. Ayet : Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın

Anlamı : Onlara: "Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın" dendiği zaman, o kâfirler, müminler için: "Allah'ın dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız? Siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz?" dediler.

48. Ayet : Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn

Anlamı : Yine onlar: "Eğer doğru söylüyorsanız bu (kıyamet) vaadi ne zaman?" diyorlar.

49. Ayet : Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun

Anlamı : Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki, onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir.

50. Ayet : Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun

Anlamı : O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler.

51. Ayet : Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun

Anlamı : Sûr'a üfürülmüştür, bir de ne baksınlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar.

52. Ayet : Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun

Anlamı : Onlar: "Eyvah başımıza gelenlere! Mezarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahmân'ın vaad buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemişler" derler.

53. Ayet : İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun

Anlamı : Başka değil, sadece bir tek çığlık olmuş, derhal hepsi toplanmış huzurumuza getirilmişlerdir.

54. Ayet : Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun

Anlamı : Artık bugün hiç kimseye zerre kadar zulmedilmez. Ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.

55. Ayet : İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun

Anlamı : Gerçekten cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk etmektedirler.

56. Ayet : Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun

Anlamı : Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine kurulmuşlardır.

57. Ayet : Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun

Anlamı : Onlara orada bir meyve vardır. İsteyecekleri her şey onlarındır.

58. Ayet : Selamün kavlem mir rabbir rahıym

Anlamı : (Onlara) Rahîm olan Rab'den "selâm" sözü vardır.

59. Ayet : Vemtazül yevme eyyühel mücrimun

Anlamı : Ey günahkârlar! Bugün siz bir tarafa ayrılın.

60. Ayet : Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn

61. Ayet : Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym

Anlamı : 60 ve 61. Ayet - "Ey Âdemoğulları! Şeytana tapmayın, o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin, doğru yol budur, diye size and vermedim mi?" (buyurulacak)

62. Ayet : Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun

Anlamı : Böyle iken o sizden birçok nesilleri yoldan çıkardı. Ya o zaman düşünmüyor muydunuz?

63. Ayet : Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun

Anlamı : İşte bu size vaad edilen cehennemdir.

64. Ayet : Islevhel yevme bima küntüm tekfürun

Anlamı : Bugün yaslanın ona bakalım inkâr ettiğiniz için.

65. Ayet : El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun

Anlamı : Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.

66. Ayet : Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun

Anlamı : Hem dileseydik gözlerini üzerinden silme kör ediverirdik de yola dökülürlerdi. Fakat nereden görecekler?

67. Ayet : Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun

Anlamı : Yine dileseydik oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi.

68. Ayet : Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun

Anlamı : Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak, yaratılışta onu (güç ve kuvvetini alarak) tersine çeviriyoruz. Hâlâ akıllanmayacaklar mı?

69. Ayet : Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn

Anlamı : Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da... O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır.

70. Ayet : Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın

Anlamı : (Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir.

71. Ayet : E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun

Anlamı : Şunu da görmediler mi: Biz onlar için kudretimizin meydana getirdiklerinden birtakım hayvanlar yaratmışız da onlara sahip bulunuyorlar.

72. Ayet : Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun

Anlamı : Onları, kendilerinin hizmetine vermişiz de, hem onlardan binekleri var, hem de onlardan yiyorlar.

73. Ayet : Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun

Anlamı : Onlarda daha birçok menfaatleri ve türlü içecekleri de var. Hâlâ şükretmeyecekler mi?

74. Ayet : Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun

Anlamı : Onlar, Allah'tan başka birtakım ilâhlar edindiler. Güya yardım olunacaklar.

75. Ayet : La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun

Anlamı : Onların, onlara yardıma güçleri yetmez. Kendileri ise onlar için bazı askerlerdir.

76. Ayet : Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun

Anlamı : O halde onların sözleri seni üzmesin. Biz onların içlerini de biliriz, dışlarını da.

77. Ayet : Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın

Anlamı : İnsan, kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi de, şimdi apaçık bir hasım kesildi?

78. Ayet : Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım

Anlamı : Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: "Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri?" dedi.

79. Ayet : Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım

Anlamı : De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir."

80. Ayet : Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun

Anlamı : Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan O'dur. Şimdi siz ondan tutuşturmaktasınız.

81. Ayet : Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım

Anlamı : Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya kâdir değil midir? Elbette kâdirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir.

82. Ayet : İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun

Anlamı : O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece "Ol!" demektir. O da hemen oluverir.

83. Ayet : Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun

Anlamı : O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu (hükümranlığı) elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız O'na döndürüleceksiniz.

 Hata Bildir  FaceBook ta paylaş


Yorumları ve Tartışma Forumları
İsminiz :
Yorumunuz :
E - Posta Adresiniz ( Site de Yayınlanmaz)
Yorumunuza gelen cevapları takip etmek istiyorsanız, E - Posta adresinizi girmelisiniz.
Güvenlik : Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin

201 Yorum Yapılmış "Yasin Suresi"Mahmut Kuru
09.02.2016
ALLAH razı olsun sayenizde hem okuyup hemde biraz dinliyoruz.

tahsin ekdi
05.02.2016
teşekkür ederim allah razı olsun sayenizde her cuma okuyorum ne mutlu bana

HATİCE CİHAN
08.01.2016
ALLAH BİN KERE RAZIOLSUN BU SAYFA SAYESİNDE YASİNİMİZİ TÜRKÇE MEALİNDEN OKUYA BİLİYORUZ

ali çürük manisa alaşehir
07.01.2016
bu sayfayı hazırladıgınız için size ailenizize saglık mutluluklar dilerim böyle güzel calışma yaptıgınız teşekkür ederim

esra adıyaman
28.12.2015
ben şu ana kadar 79 da kaldım devamını getircem insaalah

esra adıyaman
28.12.2015
ben şu ana kadar 79 da kaldım devamını getircem insaalah

esra adıyaman
28.12.2015
ben şu ana kadar 79 da kaldım devamını getircem insaalah

Mahsun Teker
23.12.2015
ALLAH RAZI OLSUN.

beyza
17.12.2015
Ne guzel anlatmis anlatan ,Allah razi olsun

zeynep
16.12.2015
çok saolun ödevim için çok yardımcı oldu

ipek
12.12.2015
dün benim anneannemin 2 yıl ölümüydü allah sizden razı olsun sizn sayenizde okudum

turgut
20.09.2015
Her Yaratılanın Bir Kalbi Vardır

HER YARATILANIN BİR KALBİ VARDIR KİTABIMIZ OLAN KURANI KERİMİNDE KALBİ YASİNİ ŞERİFTİR RABBİM BÜTÜN KULLARININ KALBİNİDE KİTABIMIZ GİBİ GÜZEL OLMASINI NASİP ETSİN HİÇBİR KULUNUN ÜZERİNDEN RAHMETİNİ VE BEREKETİNİ EKSİK EYLEMESİN İNŞAALLAH [AMİN]
  Cevap Yaz    

nilgün
21.08.2015
Allah elinie dilinie sağlık versin her aman okurum dinlerim çok rahatlarım,,sağolun,,

nilgün
02.08.2015
Allah razı olsun her okuduğumda rahatlıyorum dualardan ayrılmayalım sağolun,,,

şahin ulus
01.08.2015
Allah ım sen bütün din kardeşlerimin dualarını yasin i şerifini kabul et. emeği geçenlerdende Allah razı olsun.

Tuğba
14.07.2015
Ben kuran okumayı bilmiyorum öğrenmek istiyorum ama bi turlu nasip olmadi burada türkçe meali varmış allah razı olsun

nilgün
13.07.2015
oh yasin beni çok rahatlatıyor ağzınıza elinize sağlık

bere
09.07.2015
Allah sizden binlerce kez razi olsun

mehmet basar
09.07.2015
yapamdam ALLAH razı olsun KURANogrenmenın ve anlamanın en guzel yolu sagolun

hüseyin 05.07.2015
05.07.2015
Allah sizden razı olsun ,şu anda neredeyse yarısını ezberledim.Allah herkese ezberlemeyi nasip etsin

gül
02.07.2015
Çok iyi hazırlanmış ama 37.ayetin sonu yanlış yazılmış muzlimun olması gerekiyo

gül
02.07.2015
Çok iyi hazırlanmış ama 37.ayetin sonu yanlış yazılmış muzlimun olması gerekiyo

Mehmet Keşli
21.06.2015
83. ayeti kerimede. Fe Sübhan ellezi bi yedihi melekûtü külli şeyin. İn anlamı açıklanırken Melekût kelimesi Hükümranlık olarak açıklanmış. Oysa ki: Her şeyinbir meleküt ciheti vardır ki: Bitki ve hayvanlara müekkel, Hz. Mikâil (a.s.) onlara meleküt cihetlerinden yönlendirir, yönetir. Bitki ve hayvannların ruhları kanuniyet şeklinde, harici vücut giydirilmemiş. İlâhi kanunlar,. namuslardır. Melek o cihetten onlara tasarruf eder.

Muhammed Emin Şahan
28.05.2015
ALLAH RAZI OLSUN

cansu
20.05.2015
allah sizden razı olsun kuranın bazı yerinde şaşırıyodum hocada kızardı o yüzden çok teşekürler

Alev Direk
15.05.2015
tüm okunanları Allah kabul etsin,arapça metinin arasına değilde sonunda tam olarak meali olsa daha akıcı okunurdu,teşekkür ederiz

ahmet canıtez
02.05.2015
allah herkese iman nasip etsin.ben tüm kalbimle allahın varlığına ve birliğine iman ettim. hz muhammed (s.a.v) efendimizin allahın kulu ve elçisi olduğuna da.

Seda Sayar
23.04.2015
Çok güzel bir çalışma olmuş.Allah Razı olsun.Mübarek Regâib gecesinde okuduğumuz tüm Yasinler kabul olsun,inşallah.

esmani
10.04.2015
ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN YASİNİ ŞERİFİ BÖYLE AÇIKLAYIP YAYINLADIĞINIZ İÇİN

tulcin
24.07.2014
Allah razi olsun hocam bu mübarek kadir gecesinde sayenizde okuduk ve anladik

musafa
20.06.2014
kuran kerim hocamın ruhuna bagışlıyorum rabbim kabul etsin inşaallah.

Muratcan GÜLSÜN
13.06.2014
Bu sitenin yapımında ve yayınında emeği geçen tüm din kardeşlerimizden ALLAH (c.c.) Razı olsun İnşallah. Yasin okuyan tüm dostlar Allah kabul etsin inşallah.

kerim aydın
13.06.2014
20 yasındaym ve ılk kez kendım yasin okudum teşekür ederim emeği gecen herkese

nurel
13.06.2014
ne mutlu güzel olkmuş

müberra
12.06.2014
ALLAHIM ÇOK GÜZEL OKUDUKÇA HUZUR BULUYOR İNSAN

rumeysa
12.06.2014
emeği geçenlerden ALLAH razı olsun çok güzel olmuş teşekkürler

UMUT ERDOĞAN
12.06.2014
ALLAH DUALARIMIZI KABUL ETSİN AMİN

Eda yılmaz
10.06.2014
Mükemmel tam da istediğim gibi

YusufT19
09.06.2014
Yasin Suresinin 83 ayetleri vardır

olum bak git
09.06.2014
kanaka mükemmle olmuş

m.sait
05.06.2014
rabbim bizleri ALLAHın kelamını okuyup onunla amel eden salih kullarından eylesin inşallah, keza bu mealin okunmasına vesile olan hocamızadnda ALLAH razı olsun.

merve
30.05.2014
çak güzel olmuş

ayse
28.05.2014
Cok guzel allah razi olsun

tuğba
26.05.2014
ALLAH razı olsun çok güzel olmuş

mustafa ozen
25.05.2014
bu sayfaya emeği geçen herkesten allahım razı olsun

hüseyin
25.05.2014
SELAMÜN ALEYKÜM CÜMLETEN bugün mirac kandili çok mutlu bi haber aldım baba oluyorum..)))) vatana millete hayırlı olması dileğiyle dualarınızı esirgemeyin. ALLAH’ IM cok razı olsun sizlerden..Amin.

rıza
25.05.2014
Allah razı olsun

yıldırım yiğit
25.05.2014
Allah razı olsun, meal çok temiz olmuş

bulent ozer
25.05.2014
Allah razi olsun

fevzi gülmez
23.05.2014
yorumunuz çok çok güzel allah razı olsun
emegi geçen herkestsn allaha emanet olun

fikriye gamze
22.05.2014
çok sağolun performans ödevim vardı onu bitirdim

ayşenur demirbaş
22.05.2014
Gerçkekten çok guzel olmuş.İmamhatipte okuyorum burdan çalıştım.Allah hepinizden razı olsun.

arzu
22.05.2014
Çok begendim

mehmet can
16.05.2014
bu yasin süresini mealini mutlaka okuyun

Erkan
15.05.2014
Somadaki kardeşlerimizin ruhuna da heduye edelim tüm ebediyete intikal edenlere.

cemil
11.05.2014
her gün okuyalım inşallah kardeşlerim ALLAH razı olsun cümlemizden

fatma
09.05.2014
çok güzel olmuş bazı harflerin farklı olduğunu düşünenler tecvidli yazılılmındandır

İsa K.
09.05.2014
Emeği geçenlerden ALLAH razı olsun

damla irwm
07.05.2014
müthi çok güzel

emir yaylı
07.05.2014
çok güzelmiş teşekkürler

THHHHH
06.05.2014
Ödevimi sizin sayenizde yaptım sağolun

tugce aydogan
02.05.2014
Çok güzel olmuş

macit
02.05.2014
çok güzel verilmiş

Ertuğrul TÜRKMEN
02.05.2014
Elinize yüreğinize sağlık ALLAH razı olsun

Ümit
01.05.2014
Sadakalallahulazim

Lale yön
30.04.2014
Allah razı olsun efendim

Murat ZEYREK
27.04.2014
EMEGI GECENLERDEN
ALLAH RAZI OLSUN

senay
25.04.2014
allah razi olsun.

ultraaslan
25.04.2014
bu dua çok güzel

sümeyye
24.04.2014
ya bu kaç sayfadan oluşuyo?

gözde
22.04.2014
çok mutlu oldum Allah daha çok bereket verir inşallah dert aratmaz :D

Ali
17.04.2014
Yasın suresinı hiç boyle okumdık, emeği geçenlerdn Allah razı olsun

Efe kagan acıkyıldız
16.04.2014
Allah razı olsun

Burak
14.04.2014
Allah razı olsun çok güzel bir sure İnşallah ezberlerim

ceylan
13.04.2014
gerçekten kim yazmışsa çok güzel bir davranışta bulunmuş çok teşekkürler

derya
13.04.2014
Rabbim bizi imanı mızdan ayirmasin ve bizi saptirmasin

ÖMER
12.04.2014
kuran da yazılan la aynı değil bazı harfler kimi yerde g yazılması gerekirken onun yerine k yazılmış ve böyle okuyunca da anlamı değişiyor düzeltilmesini rica ederim... yanlış öğrenmeyelim...

fikret akan
12.04.2014
Yazim hatalari var duzeltin gunaha giriyorsunuz

yusuf
11.04.2014
Sağolun gardaslar

zfgb
09.04.2014
ALLAH RAZI OLSUN

beyza nur
08.04.2014
Benim performans odevim icin gerekliydi kim yapmissa allah razi olsun :-)

Gökay Kaba
07.04.2014
Çok güzel olmus eyvallah admin kardess.

gözde
06.04.2014
bu çok iyi oldu benim ezerlemem gereken Yasin vardı sağolun onunda az az ezberleme yolundayım ne kadar tşk etsem azdır sizi optüm 3 :D

BİLGİN
04.04.2014
ALLAH RAZI OLSUN

Sena fidan
03.04.2014
Bana çok yardımıniz dokundu allah razı olsun :)

merve
29.03.2014
Yüce Rabbim bu Mübarek Yasin Suresini yazanın elleri dert görmesin. Bu yazıyı yazan kişiye Allah 1001 kere Razı olsun. AMİN...

ESRA
28.03.2014
Sure olurda çirkin olurmu hiç çok güzel olmuş çok begendim herkese yasin suresini okumayı tavsiye ederim benden herkese selam olsun

burcu
27.03.2014
Allah razı olsun

ismail
27.03.2014
Tarafsiz davranıp 12.ayet hakkindaki bilgilerimi neden yayımlamadıniz sayin admin? Kaynaklarıni da sunmuştum.

filiz
26.03.2014
çokteşekkürler ALLAH sizden razı olsun okadar çok hasta darda olan insanlarımıza hediye eyledik ALLAH kabul etsin

Betül Dinçel
25.03.2014
yasin-i şerifeyi okuduktan sonra içim rahatladı tavsiye ederim

Dilruba
22.03.2014
Allah razı olsun

Fatma
17.03.2014
Rabbim sizlerden bol razi olsin boyle guzel seylere vesile oldugunuz icin

büşra
13.03.2014
amin Allah riza olsun ;( ;(

büşra şeker
13.03.2014
Allah razi olsun :( :( halit

semra
12.03.2014
allah razı olsun

emircan
10.03.2014
kısa kısa çok iyi oldu

mahmut
10.03.2014
Allah razı olsun

MUHAMMED
09.03.2014
ALLAH RAZI OLSUN

oguzhan
07.03.2014
ben yasin suresini severim güzel yazmışsınız

seyfullah öner
07.03.2014
bu siteyi hazırlayandan allah bin katından razı olsun ben kuran alfabesini bilmiyorum buradan türkce tefsirli her perşembe ve cuma yasini serifi okuyum geçmişlerimi hatırlayıp ruhlarına hediye ediyorum

adm
05.03.2014
Allah razi olsun allah herseyin hayirlisini versin din kardeslerim

nurgül tükel
28.02.2014
herkese hayırlı cumalar emeği geçen herkesten ALLAH razı olsun

Çağla Sümeyye BAĞATUR
25.02.2014
Allah Razı olsun sizden hem öğrendim hem de ödevimi yaptım teşekkürler.

hakancan
24.02.2014
bunun hepsini ezberlicem şimdi

bekir avcı
22.02.2014
9.ayet ve cealna mim değil min

yunus
18.02.2014
ALLAH RAZI OLSUN.

bengü
16.02.2014
allah razı olsun gerekiyordu..saolun

esra
11.02.2014
cok perfeck

Büşra(14 years)
10.02.2014
Ben hiç anlamını okumadım ama hani tamam arapçasını okuyoruz ama bazılarımız ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Bunun için bana göre anlamıda arapçası kadar hayırlıdır.

yusuf
08.02.2014
yasın suresi muhakkak okuyun kardeşlerim

engin koç
05.02.2014
allah razı olsun sizde her defasında okuduğum yasin i şerifin anlamını sonunda açıkça öğrenip daha da huzurlu okuyabileceğim rabbim tüm inanların dualarını kabul eylesin

ertan gok
03.02.2014
allah razı olsun ısteyım calısıyorum namaz sonrası kıtaptan okuyorum ama abdestsızken burdan okusam acaba gunah olurmu

Murat
22.01.2014
bunu surenin hepsini yazmam gerekecekk

bahar su
22.01.2014
Allah razi olsun allah herseyin hayirlisini versin din kardeslerim

fatih
20.01.2014
çok teşekkür ederim ALLAH razı olsun

mustafa
16.01.2014
allah razı olsun ilk kez okudum şu an çok mutluyum

serdar
13.01.2014
Allah razi olsun.

yunus emre
13.01.2014
Allah herkezden razı olsun bu mübarek kandil gecesinde hepimizin dualarını kabul etsin günahlarımızı affeylesin inşallah aminn ...

hilmi dursun
13.01.2014
Allah bu siteyi yapanlardan razi olsyn hepinizin dualarini kabul eder insallah yuce rabbm..en buyuk gunahtir kul hakki yemek allah rizasi icin hepimiz gozumuzu acalim allaha siginip bizi kandiran bu heriflerden kurtulalim..hayirli aksamlar

melek öztürk
13.01.2014
bu sureyi yayınlayanlardan Allahım razı olsun herkesin kandili mübarek olsun .Allahım bu mübarek gecede herkesin dua ve tövbelerini kabul eylesin inşallah (amiin)benim babam hasta dualarınızda bi nebze olsun hastalarada yer verin ltfn çnkü tek umudumuz dualar Allahım herkesten razı olsun dua ile...

Hakan Pehlivanoğlu
12.01.2014
Değerli kardeşlerim.Bu mübarek süreyi 12.1.2014 kandil akşamı buradan okudum.Hayatımda bu kadar güzel akıcı ve zevk içinde tana tane ve hızlı okumamıştım.Kimler hazırladıysa Yüce Allah razı olsun Teşekkürü bir borç bildim.Sevgiyle kalın kardeşlerim.Allahın selamı üzerinize olsun.

Giray DEMİRALAY
12.01.2014
Cümlemizin kandili mübarek olsun bu yasini şerif duasını yayınlayan arkadaşlardan Allah (c.c) razı olsun. inşallah ettiğimiz dualar kabul olur.

vedat
12.01.2014
yoruma ne hacet var kur an bir mucize ona yorum yapmak ne haddimize

seyfullah öner
12.01.2014
emegi geçenlerden allah razı olsunarapca okumasını bilmeyenler için çok faydalı

yusuf
12.01.2014
Duayi yayinlayandan allah razi olsun sayenizde istedigimiz duaya rahayca erişebiliyoruz..

ismail soysal
12.01.2014
allah kabuleder inşallah.
arapça okunuşunu orjinal sesli olarak dinlemek ve
bilgisayara indirip ezberleyebilmek için bir ekleme yapmanız nasip olur inşallah amin.
(haberleri veren spikerlerin okuması gibi)

Şerife
10.01.2014
Allah razı olsun bizimle böyle güzellikleri paylaştığınız için.

zekeriya
09.01.2014
furkan hocam açık adres verirsen sana Kuranı Kerim hediye gönderebilirim.

furkan
09.01.2014
ben yasin suresini tanıdıklarım için okuyorum param olmadığı için kuran-ı kerim alamıyorum oyüzden buradan okuyorum saolun

ahmet
08.01.2014
burada bulunan herkesten allah razı olsun ömürlerinin sonuna kadar allah yolundan sapmayın inşallah

UĞUR
01.01.2014
Çok güzel yapmışsınız allah razı olsun manasını bilmek çok daha güzel.Yasin süresini manalarıyla ezberlemek ayrı bi güzel olacak

mehmet
27.12.2013
kardeş fetih suresi oku ikindi namazından sonra

Yasin suresi
23.12.2013
İçimdeki sıkıntıyı yok etmem lazım. Yasin suresini okuyun dediler. Her gün okumaya çalışacağım. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin daha yaşım 13 ama içimde öyle bir sıkıntı var ki Allahtan başka kimseye sığınamıyorum

Mikail
23.12.2013
allahın hikmetine sual olmaz

Serpil
15.12.2013
Merhaba,
Yakın bir zamanda 3. düşüğümü gerçekleştirdim. Anne olmak isteyen biri için çok zor bir durum. Müminin mümine yaptığı dua kabul olurmuş.Lütfen benim için de dua edermisiniz. Rabbim bana ve tüm isteyen kardeşlerime sağlıklı, hayırlı bir evlat nasip eylesin. Allah razı olsun.

melike
13.12.2013
allahımız hatalarımız varsa bağışlasın..o cok merhametli dir..ama hataları tekrar yaşamak ya da yapmak tek kendimizi değil, onu da yorar.

ayşe betül
11.12.2013
bunları yazanlara çok teşekkürler çok işimize yarıyor

asım
10.12.2013
Rabbim kabul etsin.dunyada vucudumuza sihhat ahirette de tum cennet nimetlerini versin insallah amin

Ali Ertosun
06.12.2013
Elinize sağlık.Allah razı olsun.

Beraat Ahmet Topçu
04.12.2013
Allah sizden razı olsun.Bu siteyi hazırlayanın bütün duaları kabul olsun.Çok sağol kardeşim.

nagihan temel
01.12.2013
allahım hepimizin gunahlarını bagışlasın

nuran
27.11.2013
yasini şerifi ezberlemeye çalışıyorumallah yardımcım olsun

yaşar
27.11.2013
Yapandan ALLAH razı olsun inş.

Misafir
23.11.2013
Yasin Suresini Ezberlemeye Çalışıyorum

Yasin Suresini ezberlemeye çalışıyorum.Her akşam yatmadan önce okuyacağım.
  Cevap Yaz    

yasemin
14.11.2013
Rabbim kabul etsin.dunyada vucudumuza sihhat ahirette de tum cennet nimetlerini versin insallah amin

zeynep yavuz
12.11.2013
Yasin Kuranın Kalbidir

yasin kuranın kalbidir.kalp olmasa insan yaşıyamaz.bizde yasini kalbimizde yaşatalım.
  Cevap Yaz    

nazan
12.11.2013
Yasin Suresini Okurken Benim Adimada Okuyun

Yasin suresini okurken benim adimada okuyun.Allah razi olsun okuyana,gogus kanseriydim tadavim bitmek uzereydiki ,akciyerde bir sey gorduk dediler 20.11.2013 biyopsim var insAllah temiz cikar.35 yasondayim iki yavrum var bana ihtiyaclari var dualarinizi bekliyorum ...

Cevaplar : (16) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
ismet
09.03.2014
Allah şifa versin benimde yasin suresini ezberlicem bana da dua edin inşallah
2
türkan
30.01.2014
allah her kese kömek olsun .allah şifa versin
3
erman
16.01.2014
allah sevdiklerine bapışlasın abii
4
DENIZ
11.01.2014
Benım annemde kanser ben bu konuyu cok araştırdım . lütfen soyledıklerımı yapın .Her gun kuru soğan 1 tane orta boy , yeşil çay için günde 3 fıncan ve en onemlısı hergun 10 tane ciğ badem ve yemeklere de zerdeçal koyun Allaha hamdolsun kı ben anneme bunları uyguladım su an cok ıyı kemoterapı bıle almadı ve benım annem 80 yasında ustelık aynı zamanda kalp hastası .. Bu arada Allaha bol bol dua edın emın olun hastalığınızdan eser kalmayacak bu arada emın olun sıze dua okudum ...Allaha emanet olun
5
Aynur
05.01.2014
Umarım biyopsi sonucunuz iyi çıkmıştır.Allah şifa versin sizi yavrularınıza bağışlasın .Kardeşim cesur olun,her zaman olumlu düşünün bu şekilde hastalığınızı yeneceğinizi düşünüyorum.Allah yardımcınız olsun...Sevgiyle kalın...
6
Abdulkadir
05.01.2014
Rabbim şifa versin...
7
Afra
31.12.2013
Rabbim şifalar versin yaradanım seni çocuklarına bağışlasın
8
gamze
31.12.2013
Allahım yardımcın olsun . sende dua et. O çok merhametlidir
9
Özcan
25.12.2013
Allah yar ve yardımcınız olsun.Allah dualarımızı kabul etsin ve acil şifalar versin inşallah.
10
Allah acil şifalar nasip eylesin
05.12.2013
umarım allhın izniyle hayırlı bir sonuç almışsınızdır. allah sizi cocuklarınıza bağışalasın ve acil şifalar nasip eylesin..

  Cevap Yaz    

Ramazan
11.11.2013
Selamun Aleyküm

selamun aleyküm,
kardeşlerim abimin öğretmenlik ataması için 500 yasin-i şerif okumaya karar verdik bizlere yardım etmek isteyenler için e-posta adresim : rbayraktar95@gmail.com lütfen kaç adet okuyacağınızı bize mail yoluyla bildiriniz. Buraya Yorumda Atabilirsiniz.Hayırlı günler.

Cevaplar : (1) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
sibel çetin
28.02.2014
1 tanede ben okuyorum rabbim kabul etsin inş

  Cevap Yaz    

enes
10.11.2013
Rabbim Kabul Buyursun

Rabbim kabul buyursun Cümlemizi affetsin Dualarımızı kabul etsin Amin Amin Amin

  Cevap Yaz    

nasır cengiz
31.10.2013
Arkadaşlar hiç şüphesizki bizi kainati vs herşeyi yoktan var eden vardanda yok edecek yüce ALLAH TİR Çünkü hiç birsey te
sadüfen yarstilmamiştir ALLAH tum muslumanlari afetsin en hayirli kelime lailaheillalah demektir her zaman okuyalim kardeşlerim

Erkan
28.10.2013
Rabbim kabul buyursun. Cumlemizi affetsin. Dualarimizi kabul etsin. Amin Amin Amin

Furkan Yazıcı
04.10.2013
Amcam Çok Hasta Ölmek Üzere

Amcam çok hasta ölmek üzere onun için bir yasin okuyun lütfen okuyandan allah razı olsun

Cevaplar : (4) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
Yusuf YÜCE
19.02.2014
Tüm hastalara rabbim şifa versin, okumak allahtan yardım istemek en büyük kapıdan yardım istemektir. İnşallah bu duaları geri çevirmeyecektir, allah hepimizin yardımcısı olsun.
2
melek öztürk
13.01.2014
okudum bende Allahım tüm hastalara acil şifalar versin(amin)
3
YUNUS EMRE
11.10.2013
RABBİM ACİL ŞİFALAR VERSİN
4
oğuz
05.10.2013
evvela peygamberimize ve tüm ölmüşlerimize hediye ettim ALLAH ım inşallah kabul eder

  Cevap Yaz    

ikbal demirel
04.10.2013
Ben Arapcasini Okuyorum

Ben arapcasini okuyorum ama arapca bilmedigim icin bisey amlamiyorum turkce aciklamasini okusam acaba fark edermi hangisi sevaptir.

Cevaplar : (1) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
Gül Yamam
08.10.2013
Öncelikle ne okuduğumuzu anlamamız gerekir. Kuran insanlar anlasın da ibret alsın diye yazılmıştır. Siz önce ne demek istediğini anlayın, sonra ister Arapça ister Türkçe okuyun, sevabı konusunu da Allah a bırakın. O bilir, biz sadece O na ibadet ederiz.

  Cevap Yaz    

isimsiz
25.09.2013
Şu An Allah A En Yakın Olduğumu Hissetiğim An

Şu an Allah a en yakın olduğumu hissetiğim an.Şükürler olsun ki en büyük gerçek olan şey tam da O nu kalben doyumsuz sevmek.

Cevaplar : (1) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
NİSANUR
23.03.2014
Çok güzel bir düşünce...

  Cevap Yaz    

Tolga
14.09.2013
Allah Sizden Razı Olsun

Allah sizden razı olsun. Her okuyan bir kerede kardeşimin şifası için okuyabilirmi? Lütfen dualarınızı esirgemeyin dua eden etmeyen herkesden Allah razı olsun.

Cevaplar : (1) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
ümit
20.09.2013
Allah şifa versin kardeşim. Allah senden de razı olsun.

  Cevap Yaz    

yılmaz
11.08.2013
İnsan Suresi İnsanı Bütünüyle İnşa Etmektedir

ey insan hikmetle muahtabını inşa eden kurana andolsun sen gönderilenlerdensin
( insan suresi insanı bütünüyle inşa etmektedir )

70-71-72-73 ayetleri alimlerimizin daha geniş açıklamalrı ile ,cüzzi irade seçeneğini belirleme değerlendirme açısından faydalı olacaktır .

saygılarımla


  Cevap Yaz    

isim
25.07.2013
çok teşekkür ederim yasin suresini ezberlemede yardımcı oldunuz

Halil Büyük Dede
22.07.2013
yasin suresi yalnız mezarlıkta ölülere değil her zaman okunması gereken bir suredir

halil
22.07.2013
çok teşekkür ederim bu sureyi ezberlemem gerekiyordu ve siz çok yardım ettiniz teşekkürler

Halil Büyük Dede
22.07.2013
Yasin Suresi Kuranın Kalbidir

yasin suresi kuranın kalbidir her gece yatmadan bu sureyi okuyan şehitler mertebesine ulaşır

Cevaplar : (4) Kişi Yoruma Cevap Yazdı
1
nurdin
02.03.2014
burası YASİNLE bir başka güzel
2
ahmet
17.02.2014
Allah razı olsun
3
FATMA
27.12.2013
MEALİNİ OKUDUM.RABBİMİN SÖZLERİNİ İŞİTMEK ONUNLA KOMUŞMAK NE BÜYÜK ŞEREF NE SONSUZ HUZUR...SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN SAYISIZ NİMETİNE..LÜTFEN BENİM İÇİNDE DUALARINIZDA YER VERİN ALLAHA EMENET OLUN
4
hakan akın
05.12.2013
okuyan kardeşlerim den allah razı olsun

  Cevap Yaz    

seyma
15.07.2013
Arkadaşların yaptığı yorumları beğendim .Rabbim e şükürler olsun ki okuyup, ezberleyen ve anlamlarını düşünen gençlerimiz var..Allah sizden razı olsun ki Kur an okuyup öğreniyorsunuz. siteye de ayrıca teşekkürler bu bilgileri paylaşmışlar.

koray
14.07.2013
amin..allah kabul etsin...

murat
14.07.2013
ALLAH RAZI OLSUN AMİN

muzaffer keskin
13.07.2013
yasini şerifi türçe açıkladığınız için allah sizlerden ve hepimiaden razı olsun.

serpil
13.07.2013
ALLAH razı olsun .Anlamıyla okuyabilmek daha mantıklı okurken ne anlatıldığını bilmek muhteşem

mustafa çelikörs
12.07.2013
allah razı olsunn ve ramazan ayınız mübarek olsun

mert
12.07.2013
allah razı olsun cumalar günü okuyun

cemal bayru
10.07.2013
allah ne isterse o olur amin

buse
08.07.2013
yasin suresi öyle bir suredirki belkide kuranın en iyi suresidir bilemessiniz

mustafa saner unal
08.07.2013
yeri göğü direksiz yaratan rabbim ne güzel yazmış şükürler olsun rabbime hergün bidefa okurum yasini ve allahıma heb hamd ederim

serhat karataş
07.07.2013
bu güzel şeyleri hazırlayıp bize sunanlardan allah bin kere razı olsun

Abdullah ATAÇ
06.07.2013
İnsanlığın bunları mutlaka öğrenmesi gerekir,bu güzel açıklamalara teşekkür ediyorum allah razı olsun

ahmet
05.07.2013
anlamıyla beraber çok güzel

isimsiz
05.07.2013
allah razi olsun14 yaşındayım okuyordum anlamından sonra sürekli okuyacağım

Mehmet Emre Çataklar
03.07.2013
Yasin suresini hep okuyordum ama mealini okumak bugüne nasibmiş.ALLAH(c.c)sizden razı olsun

çisem damla Ünal
03.07.2013
Allah sizden razı olsun,gönlümüze ışık oldunuz.

ANGARALU ESES
30.06.2013
KURAN IN KALBİ bizimde

merve
28.06.2013
bnce çok güzel hocalar anlamlarınıda istiyor bazen surelerin açıklamaları çok mantıklı ve güzel yazılmış.

adnan diyor ki
26.06.2013
emeği geçenlere teşekür ediyorum ALLAH razı olsun

emre safa
24.06.2013
teşekkürler bütün 6 sayfayı ezberledim

alikubilay
24.06.2013
allah razi olsun kardeşler

salih
24.06.2013
insanları aydınlatarak ve düzgün bilgilendirdiginiz için tşk. emeği olan ve duasını esirgemeyen herksten yüce rabbim razı olsun. cümleten hayırlı kandiller olsun...

ozkan
24.06.2013
allah razı olsun hepinizden mükemmel olmuş ömrümüze ışık olsun

Serap
24.06.2013
Ayetlerin hemen altinda anlam/aciklamalarinin da olmasi cok guzel olmus. Allah razi olsun sizden..

Serap
24.06.2013
Yasin suresi, Mekkede inmiş olup üç ana konuyu kapsamaktadır. Bunlar, Öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve Âlemlerin Rabbinin birliğini gösteren kesin delillerdir ve 82 Ayettir, Kuran-ı Kerimin en büyük suresi olarak kabul edilir. 82 ayet degil 83 olacakti. Bilginize

beyza
24.06.2013
Cok guzel olmus ellerinize saglik

İlayda
23.06.2013
Çok güzel Berat Kandilinde okuyorum herkesinki kabul olur inşallah

mustafa özensiteler ankara
23.06.2013
allah bu sayfanın açılmasında yazılmasında okuyanlardanda razı olsun

JALE ŞEKEROĞLU
23.06.2013
BEN HER YASİN SURESİNİ OKUDUĞUMDA HUZUR BULURUM,VE TÜM ÖLMÜŞLERİMİZİN RUHUNA GÖNDERİRİM .MEKANIN CENNET OLSUN BABAM

mertcan
23.06.2013
bu hayırlı günde ölen büyük babaannem için okudum ruhuna huzurla yat canım büyük babaannem

nuh şafak
23.06.2013
cumleten hayırlı kandıller rabbım bu gecede bizleri bagışlar insallah

nuh şafak
23.06.2013
cumleten hayırlı kandıller rabbım bu gecede bizleri bagışlar insallah

MUSTAFA
22.06.2013
TÜM YÜCE KURAN-I KERİMİN ÖZETİ OLAN MÜKEMMEL BİR SUREDİR

burcu
11.06.2013
yasin suresi çok güzel ve anlamlı bir sure

betül
07.06.2013
emeği geçen herkesten allah razı olsun

cemil
06.06.2013
yasin suresi çok anlamlı çok güzel bir suredir

serpil
04.06.2013
çok anlaşılır olmuş ellerinize sağlık

osman
04.06.2013
ALLAH emeği geçen bütün arkadaşlarımızadan razı olsun

habip
03.06.2013
ALLAH cümelmizden razı olsun emekleriniz için teşekkürler

Admin
28.01.2013
Yasin Suresi hakkında siz ne düşünüyorsunuz. Lütfen düşüncelerinizi bizimle ve diğer kullanıcılar ile paylaşın, Yasin Suresi konusunu geliştirmemize ve en doğru bilgileri sunmamıza yardımcı olun.
#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Yasin Suresi, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

DMCA.com

Şubat - 2016