Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Yasin Suresi Oku

Yasin Suresi Oku

1. Yasın.

2. Vel kur'anil hakiym.

3. İnneke le minel murseliyn.

4. Ala sıratım müstekıym.

5. Tenziylel aziyzir rahıym.

6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun.

7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun.

8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun.

9 ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun.

10 ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun.

11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım.

12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn.

13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun.

14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun.

15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun.

16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun.

17 ve ma aleyna illel belağul mübın.

18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym.

19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun.

20 ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn.

21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun.

22 ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun.

23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun.

24. İnnı izel le fı dalalim mübın.

25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun.

26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun.

27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn.

28 ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn.

29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun.

30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun.

31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun.

32 ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun.

33 ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun.

34 ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun.

35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun.

36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun.

37 ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun.

38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym.

39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym.

40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun.

41 ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun.

42 ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun.

43 ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun.

44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn.

45 ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun.

46 ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn.

47 ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın.

48 ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn.

49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun.

50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun.

51 ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun.

52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun.

53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun.

54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun.

55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun.

56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun.

57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun.

58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym.

59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun.

60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn.

61 ve enı'büduni haza sıratum müstekıym.

62 ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun.

63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun.

64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun.

65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun.

66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun.

67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun.

68 ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun.

69 ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn.

70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın.

71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun.

72 ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun.

73 ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun.

74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun.

75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun.

76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun.

77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın.

78 ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım.

79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım.

80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun.

81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım.

82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun.

83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun.
Son Güncelleme : 23.01.2024 06:53:22
Yasin Suresi Oku ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Yasin Suresi Oku Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Yasin Suresi Oku"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yasin Suresi Arapça
Yasin Suresi Arapça
Yasin Suresi Arapça, Yasin suresini Arapça dilinde okumak istiyorsanız aşağıda sıra ile 1-6 sayfanın tamamı verilmiştir. Sıralama birinci sayfadan başlayarak son sayfaya doğru ilerlemektedir.Yasin Suresi Arapça 1. SayfasıYasin Suresi Arapça 2. Sayfas...
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup üç ana konuyu kapsamaktadır. Bunlar, Öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve lemlerin Rabbi'nin birliğini gösteren kesin delillerdir ve 83 Ayet'tir, Kur'an'ı Kerimin en büyük suresi olarak kab...
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi Meali
1 - Yâsîn.2-3 - Ey Muhammed! Hikmetli Kur'an'a andolsun ki, sen risâlet görevi.4 - Dosdoğru bir yol üzerindesin.5-6 - Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi, çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği (Kur'an) ile korkut...
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Suresi Tefsiri
36-YASİN1-2-3- Yâsin, çoğunluğun görüşüne göre Halil ve Sibeveyh'in açıkladıkları gibi sûrenin ismidir. Bazılarına göre yemindir. Allah Teâlâ'nın isimlerindendir. Bazılarına göre de Allah Teâlâ'nın kelâmını açtığı bir söz anahtarıdır. Bakara Sûresi'n...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki“Her gece Yasin suresine devam edip, bu hâl üzereyken vefat eden kimse şehit olur.)(Kur'an'ı kerimdeki bir sure, okuyana şefaat eder, dinleyenin affına sebep olur, ahirette korktuğundan emin olur. Bu Yasin suresidir. ”“...
Yasin Suresi Kabe İmamları
Yasin Suresi Kabe İmamları
Yasin Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, yasin suresini okuyan Kâbe İmamları ReklamVidi. Setup ({ model:'player', containerid: 'myPlayer', file: 'http://www. Bebekisimleri. Gen. Tr/yasinsuresi. Flv', autostart:'true', size: "6...
Yasin Suresi Kaç Ayet
Yasin Suresi Kaç Ayet
Mekkîdir, seksen üç âyettir. (83)Hz. Peygamber (Saa) şöyle buyuruyor: “Her şeyin bir kalbi olduğu gibi Kuran'ında bir kalbi vardır ve o Yasin Suresidir. ”İmam Bakır (As): “Her kim ömründe bir defa Yasin Suresini okursa, Allah dünya ve ahirette, yerde...
Yasin Suresinin İnişi
Yasin Suresinin İnişi
Sûre, ismini iki harften ibaret olan ilk âyetten almıştır. Mekke'de inmiştir. 83 (Seksenüç) âyettir. Sûreye isim olarak verilen "yâsîn"in, genellikle "Ey insan!" manasına geldiği kabul edilir. Bununla kasdedilen, Hz. Peygamber'dir. Yâsîn sûresi Kur'a...
Yasin Suresi Ahmet El Acemi
Yasin Suresi Ahmet El Acemi
Yasin Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, yasin suresini okuyan Ahmet El Acemi...

 

Yasin Suresi Arapça
Yasin Suresi
Yasin Suresi Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Kabe İmamları
Yasin Suresi Kaç Ayet
Yasin Suresinin İnişi
Yasin Suresi Ahmet El Acemi
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresi Arapça
Yasin Suresi
Yasin Suresi Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi Tefsiri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024